SAĞLIKLI İLETİŞİM & MEDYA VE SAĞLIK

Sağlık sektöründe önemli bir görev üstleniyorsunuz. Hangi görevde çalışırsanız çalışın, iletişim anlamında üstleneceğiniz rol mutlaka vardır.
Genel olarak Kuruluşlar ve Yöneticiler için iletişimin önemini hemen vurgulamamız gerekiyor.

Bir kuruluşta İletişim kimin işi? Diye sorabiliriz. ve “iletişimin sorumlusu kim?” diye detaylandırdığımızda iletişimin aslında hepimizin işi olduğu gerçeği ile karşılaşırız.

Kuruluşların en alt kademesinde görev yapan elemandan en üst kademesinde görev yapan CEO’ya kadar çok geniş bir yelpaze içinde cinsiyet, eğitim, statü farkı aranmadan iletişim her çalışanın, hepimizin görevi. Önemli olan iletişim disiplinlerinin bütün kademelere yayılması, uygulanması ve bir yaşam biçimi olarak benimsenmesinin, içselleştirilmesinin sağlanması.

Bu konuda da üst düzey yöneticilere ve iletişim yöneticilerine çok önemli görevler düşüyor.
Halkla ilişkilerin yönetim biliminin en önemli dallarından biri olduğunun kabul edilmesi gerekir. Yöneticiler, hem kendi kariyerleri hem de kuruluşlarının geleceği için iletişimi önemli bir yönetim fonksiyonu olarak görmeli ve uygulanması için gerekli ortamı oluşturmalıdır.

“İletişimin yönetilmesindeki farklılık ve beceri üstünlüğü, yöneticilerin geleceklerini de etkileyecektir”

Artık, organizasyon şemalarında iletişim yöneticilerinin pozisyonları CEO’lara çok yakın durumdadır. Bu da iletişimcilere çok önemli bir sorumluluk da yüklemektedir ki, o da sürekli mesleki gelişim sağlamaları, iletişim dünyasını takip etmeleri, ayrıca yöneticilik ve yönetim fonksiyonları konusunda bilgi sahibi olmaları ve gelişimleri takip etmeleridir.

Yöneticiler için :
- iletişimi yaşam biçimi olarak benimseyen,
- kuruluşuna hakim,
- üretim ve satış kadar hatta daha da önemli bir yönetim fonksiyonunun iletişim olduğunun bilincinde olan,
- hem kendi kariyerleri hem de kuruluşlarının gelecekteki başarıları için iletişimin önemini anlayan ve kavrayan yöneticiler,
geleceğin yöneticileri olacaklar.
- Ayrıca, iletişimin yönetilmesindeki farklılık ve beceri üstünlüğü, yöneticilerin geleceklerini de etkileyecektir.
Bununla birlikte, iletişimciler, kendilerini geleceğin yöneticilerine ve yönetim modellerine, teknolojinin hızına ve sürekli değişime hazırlamalıdırlar.

Yine yöneticiler için geleceğin en önemli konulardan bir diğeri etik unsurudur.
Kuruluşların gelecekteki itibarı,
- etik kavramını benimsemeleri ve
- çalışma yaşamını bu doğrultuda yönlendirmeleri
- çalışanlarını bu kavram ile yetiştirmeleri ve yönetmeleri
- kuruluşun bütününe etik kavramını yerleştirmeleri ve içselleşmesini sağlamaları ile
gerçekleşecektir.

Her mesleğin, ulusal ve uluslararası standartları olduğunu biliyoruz, bizim mesleğimiz için de aynı şey geçerlidir. Halkla ilişkiler alanında da meslek etiğinin uygulanırlığı her geçen gün daha da önem kazanıyor.

Hepimizin görevi, sektörümüz, çalışanlarımız, hizmet verdiğimiz kuruluşlar bütününde toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilmek için meslek standartlarımıza sahip çıkmak ve uygulanabilirliğini yaygınlaştırmaktır. Ancak, bireylerin, toplumun genelindeki deformasyon, bütün meslekleri ve çalışma hayatını da erezyona uğratmış durumda.
Mesleğimizin, sektörümüzün ve ülkemizin geleceği için hem kişisel hem de mesleki değerlerimize mutlaka sahip çıkmalı ve sonraki nesillere aktarımının sağlanmasını ve uygulanabilirliğini takip edebilmeliyiz. Kısaca yöneticilikte hedefe ulaşmaya evet, ama iş ahlakına, meslek ahlakına ve meslek standartlarına uygun çalışarak.

İletişimcilerde olması gereken bazı özellikler var ki,

- pozitif bakış açımız,
- yapıcılığımız,
- popülistlikten uzak,
- doğru ve açıklık ilkeleri doğrultusunda evrensel standartlarda çalışmalarımızı yürütmemiz biz iletişimciler için önemli.

İletişimin hepimizin görevi olduğunu kabul edince ve bu görevi de hepimizin sahiplenmesi gerekince, bu konunun bir stratejisti ve yönlendiricisinin olması önemli. Bu aşamada iletişim yöneticilere çok önemli görevler düşüyor.

Kurumlardaki sorun, her kademede iletişimi bir bütün olarak görebilmekte... İletişimi “tutarlılık ve süreklilik” olarak içselleştirebilmekte...
Kurumların kazandığı başarının temelinde iki anahtar var. “Süreklilik” ve “Tutarlılık”.

Eğer bir organizasyonda GÜVENİLEBİLIRLİK oluşursa ve daha sonra KENDİNE GÜVEN kazanırsa, çevresinden SAYGI görecek. Kendinize güven yaratabilirsiniz. Fakat bunu Güvenilirlikle desteklerseniz çok daha kuvvetli bir konum kazanırsınız. Nihai kazanç ise çevreden saygı görmek. Güvenilirlik, kendine güven ve saygı birbirinden bağımsız olarak geliştirilebilir. Fakat bizim görevimiz, bu üçünü bütünleştirmek ve kuruluşumuzun şöhretini artırmak.

Süreklilik, kurumun felsefesinde, kültüründe, duruş ve davranışlarında sağladığı, düşünce ve konsept bazındaki “süreklilik”.

Yöneticilerin işi gördüğünüz gibi oldukça zorlaştı. Bugün dünya örnekleri gösteriyor ki, üst düzey yöneticiler neredeyse zamanının %30 gibi bir bölümünü “iletişim” ile ilgili konulara ayırıyorlar.

Yöneticiler, ancak bilgi sahibi oldukları konuların yönetiminde büyük başarılar sağlayabiliyorlar. Bir konunun kademelere yayılmasını ve bünyede kabul edilmesini ve içselleşmesini koordine etmeleri gerekiyor. Ve de öncelikle ikna edilmeleri gerekiyor. Bizim de öncelikli işimiz yöneticileri iletişim konularına kaynak ve zaman ayırmaları için ikna ile başlıyor.

Günümüz yönetim anlayışı, iletişim konularını rekabet ve başarı avantajı için zorunlu ve gerekli kılıyor. Yöneticilerimizin de bu konuya her geçen gün artan inançları biz iletişimcileri gerçekten yüreklendiriyor. Dileğimiz, bütün yöneticilerin halkla ilişkiler / iletişim konularına da tıpkı diğer yönetim faaliyetleri gibi, yapılanmada yer vermeleri, organizasyon şemalarında yer vermeleri, kaynak yaratmaları ve öncü rolü üstlenerek alt kademelerin de bu konuları benimsemeleri ve uygulanmasını sağlamalarıdır.

Yani gördüğünüz gibi bütün sektörlerde iletişim yöneticilerin iknası ile başlıyor. Sağlık sektöründe biraz daha zor galiba. Sağlık sektöründeki iletişimin çok fazla alanı var, kurumsal itibar, kurumsal iletişim bir yandan, kurum içi iletişim diğer yandan, pazarlama iletişimi diğer yandan…

Öncelikle iletişim departmanının organizasyon içindeki yeri önem taşıyor. Bu yönetimsel bir fonksiyon olduğu için yönetime doğrudan bağlı bir departman olması gerekiyor. Ancak iletişim departmanı bütün departmanlar ile ortak çalışmalar gerçekleştiren bir yapıdadır. Eğer kurum içine dönük bir çalışma varsa, elbette İnsan kaynakları departmanı ile birlikte gerçekleştirmelidir. Pazarlama İletişim Faaliyetleri dediğimiz aktivitelerde, Pazarlama departmanı ile birlikte çalışabilir. Hizmet sektörünün önemi, hasta/müşteri memnuniyeti sağlık sektöründe en önemli faktör olan “itibar ve güven” endeksini doğrudan etkileyeceği için elbette Hasta Temsilcileri ile birlikte çalışması gerekiyor.

Kısaca İletişim departmanı iletişimin genel stratejisini belirler, koordinasyonu sağlar. Ama bizim sihirli değneğimiz yok veya tatlı cadı değiliz ki, üzerinde çalışılmadan, kaynak yaratılmadan, yöneticilerin katkısı olmadan bir çalışmayı, bir projeyi gerçekleştirebilelim. Yöneticilerin güvenmesi gerekir. Sağlık sektöründe yöneticilerin doktor olduklarını düşününce, iletişim çok daha fazla önem taşıyor.


Sağlık sektörünün bazı noktalarını birlikte inceleyelim:
- Sağlık Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının getirdiği yasaklar, bu yasaklar iletişime de yasak getiriyor. Reklam ve haberde karmaşa yaşanıyor.
- Devlet ile ilişkilerde bürokratik ve yasal zorluklar var.
- TIP ağırlıklı bir sektör olunması nedeniyle, yaşanan birden çok zorluk var
Doktorların tıp lisanından Türkçeye dönmesi
Hasta doktor ilişkisindeki kopukluklar
Doktor altındaki personelin ilişkileri
İnsan psikolojisine verilmesi gereken önem
İletişim alanında yaşanan bilgisizlik
- Yöneticilerin kurumsal itibar kavramına ilgisizliği: Ama bilinmelidir ki, kurumsal itibar çalışmaları olmadan, sağlık sektöründeki en önemli iki kavram olan “GÜVEN” ve “İTİBARI” sağlamaları, bunu hasta memnuniyetine dönüştürmeleri ve kaliteyi artırmaları birbirine bağlıdır.
- Kriz yönetimi, sağlık sektöründe sıkça rastlanır. En ufak konu, bu sektörde büyük noktalara taşınabilir. En ufak kriz bile çok büyük sonuçlar doğurabilir. En önemli yönetilmesi gereken iletişim alanlarından biridir.
- Kurumsal Sosyal Sorumluluğunu yerine getirmelidir.
- Teknoloji yine çok önemli konulardan biri, hedef kitlelere farklı kanallarla ulaşmak çok önemli.
- Sponsorlukların yönetimi
- Medya ilişkilerinin profesyonelce yönetimi
- Doktorların medya iletişimi konusunda profesyonellik kazanması

Diğer yandan, sektörde şu anda tartışılan bazı konular var

- Milyon dolarlarla yeni ilaçlar yaratılacağına niş alanlar ve özel tedaviler öne çıkabiliyor
- Sağlık Ekonomisi : kavramı ortaya çıktı, yatırımlar teşvik ediliyor yatırım yapılırsa uzun vadede ekonomiye geri dönüyor
- Hastaya evinde tedavi sistemleri
- Yazılımlara internet üzerinden destek
- Prospektüslerin Türkçeleştirilmesi
- Aile hekimliği
- İnnovasyon konuları, ilaç gelişiminde cirolardan çok hastalığı önleyici yapılar önem taşıyor
- Sağlık turizminin teşviki
-

Bütün bunlara bakıldığında;

Sağlık sektöründe;
- Açık ve dürüst iletişim
- Yöneticilerin iletişime pozitif bakışı
- “Güven” ve “İtibarın” önemsenmesi
- İletişim yöneticilerinin, meslek yetki ve sorumluluklarına sahip olmaları
- Destek aldıkları kuruluşların yapılarını iyi incelemeleri, ki bu noktada pazarlama iletişimi etkinliklerinde destek aldıkları ajansların hizmeti ile İletişim Ajanslarının hizmetinin karıştırılmaması gerektiği özellikle vurgulamak isterim,
- Sağlık sektörünün büyüyen yapısına bağlı olarak iletişim insan kaynaklarının aynı doğrultuda büyümediğini belirtmek isterim.
- Hep birlikte sağlıklı iletişim içinde, hem sağlık sektörünün özelliğine uygun ve geleceğe dönük iletişimini sağlayalım hem de iletişim sektörünün büyümesine katkıda bulunalım.

Açıklama: 30.01.2010 tarihinde gerçekleşen Sağlık Yöneticileri Zirvesi'nden..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İzleyiciler